Verdiepingssessie pilot Duurzame Bollenteelt Drenthe

Op maandagmiddag 12 juni heeft een verdiepingssessie van Duurzame Bollenteelt Drenthe plaats gevonden. Het delen van informatie brengt partijen dichter bij elkaar, zo bleek maar weer.

Op de informatiebijeenkomst van 22 maart lichtte HLB-directeur Janny Peltjes de eerste resultaten van de praktijkproeven toe. Voor de geïnteresseerden in de technische details is als vervolg hierop een verdiepingssessie georganiseerd. Deze sessie vond plaats in het Drentse Beilen.  

Het programma begon met een presentatie over de proeven van 2022 en 2023. Er is een helder verband tussen de proeven van voorgaande jaren en de proeven van 2023. De drie onderwerpen; schimmel, onkruid en virus gaan als een rode draad door de pilot. De meeste verschillen in opzet van de proeven zit in de vertaalslag naar de praktijk. Waar de experimenten in 2021 begonnen met kleine veldjes en testen is in 2023 de slag gemaakt naar proefvelden in praktijkpercelen. De negen telers die betrokken zijn bij Duurzame Bollenteelt Drenthe voeren zelf experimenten uit, HLB coördineert en monitort.  

De groep geïnteresseerden was erg gevarieerd. Gewasbeschermingsdistributeurs, onderzoekers, telers, overheid en omwonenden waren aanwezig. Dit heeft geleid tot inhoudelijke discussies die zeer constructief zijn geweest.

Na de presentatie zijn percelen bezocht. Er is een bezoek gebracht aan het biodemoveld. Deze demo beslaat een halve hectare met biologisch geteelde lelies. Discussies over de bedreigingen en kansen hiervan zijn uitgebreid besproken. De lelies stonden er op dat moment relatief goed bij, dit komt mede door de tot dan toe lage ziektedruk. Daarnaast is intensief gezorgd voor het onderdrukken van de onkruiden door middel van wieden met de hand en wiedeggen.

Na het biodemoveld is een bezoek gebracht aan een praktijkperceel met twee proeven erin. Een vuurbeheersingsproef waar in biostimulanten ingezet worden om de plant weerbaarder te maken tegen de schimmel ‘vuur’. De weerpaal in het perceel geeft, via een BOS, aan wat de ziektedruk ter plaatse is.
Verderop in het perceel staan tal van gele bordjes. Bij elk bordje zijn grondmonsters genomen en wordt gedurende het teeltseizoen de plantgroei gemonitord. Er wordt geprobeerd bodemparameters en plantgroei aan elkaar te koppelen. Op deze manier kan worden gestuurd op input van bemesting en ziektebeheersing. Een weerbare bodem is een weerbare plant. 

Ter afsluiting van de bijeenkomst neemt Janny Peltjes het woord. Iedereen wordt bedankt voor zijn of haar aanwezigheid. Er kan teruggekeken worden op een geslaagde middag waarin vooral de omwonenden en de telers dichter bij elkaar zijn gekomen door het delen van informatie. 

Het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe is onderdeel van het landelijke Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd door HLB. Het doel: de bollenteelt structureel duurzamer maken met een lage impact op het milieu. Bij het programma zijn naast HLB de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), gemeente Westerveld, provincie Drenthe, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), LTO Noord, Agrifirm, CAV Agrotheek, WPA-Robertus, Alb. Groot BV en telers betrokken.