Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die verzameld of gebruikt worden door Hilbrands Laboratorium B.V. , voor zover zij daarvoor althans als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is aan te merken. Hilbrands Laboratorium B.V. houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevensbescherming. Hilbrands Laboratorium B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

CONTACTGEGEVENS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de entiteit Hilbrands Laboratorium B.V. Wij zijn statutair gevestigd aan de Kampsweg 27, 9418PD te Wijster Telefonisch kunt u ons bereiken op 0593-582828 en per e-mail via info@hlbbv.nl.

BETROKKENEN
Deze privacyverklaring geldt voor alle personen van wie Hilbrands Laboratorium B.V. als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (ook wel de betrokkenen genoemd). Derhalve geldt deze verklaring in ieder geval voor (medewerkers, van) klanten en (toe)leveranciers van Hilbrands Laboratorium B.V. , (medewerkers, klanten en overige relaties van) potentiële klanten en overige relaties van Hilbrands Laboratorium B.V. , bezoekers van de website, ontvangers van nieuwsbrieven of andere (commerciële e-mails) van Hilbrands Laboratorium B.V.

CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN EN BRON
Wij verwerken persoonsgegevens die u, uw werkgever, uw debiteur of crediteur, dan wel andere (officiële) instanties zoals de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, enz. aan ons heeft verstrekt. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij kunnen herleiden uit uw bezoek aan onze website.

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • contactgegevens, persoonsgegevens in (financiële) administratie, (e-mail)correspondentie en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor Hilbrands Laboratorium B.V. om haar dienstverlening goed uit te kunnen voeren;
 • contactgegevens die u ons in eerste instantie mondeling heeft verstrekt waaronder gegevens op visitekaartjes;
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld in het contactformulier op onze website;
 • persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën zoals:
  • IP-nummer en:
  • uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd
  • of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt
  • Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:
   • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke sociale media platforms zoals LinkedIn.
   • persoonsgegevens verkregen uit openbare registers zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster
   • persoonsgegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) websites

 

RECHTSGROND
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden (zoals opgesomd in artikel 6 AVG):

Toestemming
Als u toestemming heeft verleend mogen wij uw persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toesturen van nieuwsbrieven indien u nog geen klant van ons bent. U heeft het recht om een reeds gegeven toestemming weer in te trekken.

Overeenkomst waarbij u partij bent
Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Wettelijke verplichting
In bepaalde situaties is het Hilbrands Laboratorium B.V. wettelijk verplicht persoonsgegevens te verwerken.

Gerechtvaardigd belang
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij of een derde partij daar een gerechtvaardigd belang bij heeft. Die verwerking mag vervolgens geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

Vitaal belang
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als daarmee een vitaal belang gediend wordt. Die verwerking mag geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

DERDEN
Tot uw persoonsgegevens hebben slechts de medewerkers en derden toegang, die zijn belast met, of leiding geven aan, de activiteiten die in verband staan met de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken.

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, doen wij dit uitsluitend als u daar toestemming voor heeft gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben, of als de wet dit van ons vraagt. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij ook gegevens delen omdat dit van vitaal belang is voor degene van wie wij gegevens delen.

Indien derde partijen een (deel van de) verwerking namens Hilbrands Laboratorium B.V. verrichten (zogenaamde verwerkers), zal Hilbrands Laboratorium B.V. met die partijen een verwerkersovereenkomst sluiten. Bovendien schakelt Hilbrands Laboratorium B.V. alleen verwerkers in die afdoende garanties bieden en afdoende maatregelen treffen zodat de bescherming van de persoonsgegevens gewaarborgd zal zijn en de verwerking daarvan ook bij hen in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Hilbrands Laboratorium B.V. houdt een overzicht van de door haar ingeschakelde verwerkers bij.

De (hosting)partij waarmee Hilbrands Laboratorium B.V. samenwerkt en die daarmee (deels)toegang hebben tot uw persoonsgegevens is Imagro.

BEWAARTERMIJNEN
De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens waar geen bewaartermijn voor is vastgesteld, worden verwijderd wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

INFORMATIE EN RECHTEN BETROKKENEN
U heeft in beginsel het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u in beginsel het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ook kunt u in sommige gevallen aan Hilbrands Laboratorium B.V. vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen. Deze rechten zijn echter niet onbegrensd. De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders waar binnen wij dergelijke verzoeken wel of niet hoeven te honoreren.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens. Dan kunt u altijd contact opnemen met admin@hlbbv.nl.

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u een klacht indienen via admin@hlbbv.nl . Mocht uw klacht niet worden opgelost dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIES
Indien u onze website bezoekt wordt er een ‘cookie’, een klein tekstbestand, op uw computer opgeslagen. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen als u ons opnieuw bezoekt en kunnen wij u een betere online ervaring bieden, door bijvoorbeeld uw voorkeuren te onthouden. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Gevolg is dan wel dat de website mogelijkerwijs niet optimaal functioneert. Meer informatie over welke cookies wij opslaan en voor welk doeleinde, vindt u in onze Cookie melding.

OVERIGE
Wij behouden ons het recht voor om – bijvoorbeeld omdat veranderende wetgeving dat van ons verlangt – deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies.