Stand van zaken Duurzame Bollenteelt Drenthe zomer 2023

Het programma Duurzame Bollenteelt Drenthe werkt aan het duurzamer maken van de bollenteelt en het verminderen van het effect van de teelt op het milieu. In dit meerjarige programma werken overheden, de telers en sector, teeltadviseurs en onderzoekers intensief samen. Met experimenten op het veld en meerjarige proeven worden nieuwe methodes en systemen getest die minder gevolgen hebben voor het milieu.

Zo wordt er gewerkt met een Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS), waarmee de ziektedruk wordt gemeten en de wenselijkheid van een ingreep kan worden bepaald. Met bodemgezondheidsonderzoek wordt op basis van bodemparameters het plantgoed gedurende de groei gemonitord, wat interessante informatie kan opleveren over de weerbaarheid van het gewas.

Innovatief zijn de proeven op het gebied van biologische lelieteelt en de versnelde toelating van minder milieubelastende middelen uit andere teelten. Beide dragen sterk bij aan een versnelde verduurzaming van de bollensector. Er is hard gewerkt aan de opzet en start van beide proeven, die voor het eerst in 2023 zijn aangelegd op een perceel in de gemeente Westerveld.

Recente uitspraken door de rechter over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het perceel waar ook de proefvelden vanuit het programma liggen, hebben helaas invloed op de uitvoering van het programma. Het treft onder andere de proef met biologische teelt, waarbij geen biologische gewasbescherming mag worden toegepast anders dan olie. Deze proef vervalt daarmee en kan niet worden doorgezet.

Ook de proef voor versnelde toelating van meer milieuvriendelijke middelen – die worden gebruikt in andere (voedings)gewassen, maar niet zijn toegelaten in de lelieteelt – is stopgezet vanwege deze gerechtelijke uitspraak.

Het noodzakelijk stopzetten van beide proeven zorgt voor vertraging en extra kosten in het programma Duurzame Bollenteelt Drenthe en vertraagt eveneens het onderzoek naar milieuvriendelijke alternatieven voor de sector.

De overige proeven en experimenten ondervinden geen gevolgen van de uitspraak. Meer informatie over de voortgang en de resultaten, is te vinden op de website www.duurzamebollenteeltdrenthe.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

In het najaar verzorgen we weer een update over de proeven en experimenten binnen Duurzame Bollenteelt Drenthe.