HLB helpt Veenkoloniën toekomstbestendig te zijn

HLB draagt bij aan een gezonde toekomst voor agrarische sector in de Veenkoloniën. Daarvoor wordt samengewerkt in Stichting Innovatie Veenkoloniën. De aanpak is heel concreet en werpt vruchten af. 

HLB is als oer-Drents bedrijf zeer betrokken in en bij de regionale agrarische ontwikkelingen. Het Veenkoloniale bouwplan van de toekomst staat bij ons dan ook hoog op het prioriteitenlijstje.  

Want het is een uitdaging om de agrarische sector gezond te houden met de opgaves waarvoor zij staat op het gebied van biodiversiteit, bodemgezondheid en klimaat. Robuust en duurzaam zijn sleutelwoorden. Dat moet echter concreet worden gemaakt. Daarvoor werken we samen in de Stichting Innovatie Veenkoloniën. Een uniek samenwerkingsverband met alle belangrijke partijen  voor de agrarische sector in de Veenkoloniën. Gezamenlijk werken we toe naar een correct beeld van wat het gebied te bieden heeft.  

Met een gebiedsgerichte invulling van het GLB en het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn (NAP) èn een gezamenlijk innovatief plan wordt meer waarde toegekend aan de Veenkoloniën. De boeren in dit gebied zijn niet alleen gebaat bij een optimalisatie van en innovatie in de teelt van de afzonderlijke gewassen. Er moet ook worden gekeken naar het samenspel van de gewassen in het bouwplan en de rol van de ketenpartijen hierbij.  

Belangrijke factoren zijn een duurzaam verdienmodel en – bedrijfsvoering, klimaat en biodiversiteit. Maar ook de veelheid aan plannen en opgaven die de afgelopen jaren vanuit verschillende kanten op het gebied zijn afgekomen spelen een grote rol. 

De nieuwe rassenproef van Avebe is hiervan een sprekend projectonderdeel. In het N-mineraal-onderzoek wordt bekeken hoe de uitspoeling van nitraat in de zetmeelaardappelteelt naar het grond- en oppervlaktewater kan worden teruggedrongen en wat de gevolgen van diverse bouwplannen op de bodemgezondheid is. 

Voorafgaand is de voorraad stikstof in de bodem in kaart gebracht. Vervolgens zijn de rassen Aletta, Avamond, Aveline, Ebexa, Antora, Aventor en Hermans tijdens de groei beoordeeld op stand en kleur. Uiteindelijk wordt de opbrengst bepaald en de hoeveelheid stikstof die achterblijft in de bodem gemeten. 

In het onderzoek wordt aangetoond dat er rasverschil is als het gaat om N-behoefte en N-opname. Uiteraard telt dit pas als er meer onderzoeksjaren zijn geweest.  

HLB heeft een proef opgezet naar de gevolgen van eventuele toekomstige bouwplanwijzigingen. Hierbij wordt naast bodemgezondheid, ook het effect op andere aspecten zoals ziektes, plagen en rendabiliteit voor de boer onderzocht.  

In het project worden over meerdere jaren vier verschillende rotaties (1:2 Veenkoloniaal bouwplan en 1:3, 1:4 en 1:5 zetmeelaardappelen) met de aardappelrassen Seresta en Aletta. Seresta was het eerste hoog resistente ras tegen aardappelmoeheid G. pallida (Gpa3) en hiervan is bekend dat deze resistentie steeds meer wordt doorbroken. Aletta is een heel nieuw ras, die naast een hogere resistentie tegen G. pallida ook resistent is tegen het wortelknobbelaaltje M. chitwoodi.  

Doordat deze objecten in elk bouwplan zijn geïmplementeerd, kan worden onderzocht wat het effect is van het resistentie en tolerantieniveau van de aardappelen in combinatie met een krappere of ruimere gewasrotatie op de opbrengst en de hoogte en virulentie van de aardappelmoeheid populatie in het veld. 

Dit jaar is de proef aangelegd, onderstaande foto werd gemaakt op 15 juli. Er kunnen in het eerste jaar nog geen conclusies worden getrokken, omdat elk bouwplan nu dezelfde voorvrucht heeft. Vanaf het tweede jaar kunnen eventuele verschillen zichtbaar worden. 

Daarnaast is HLB projectleider van het GLB-project binnen Innovatie Veenkoloniën. In dit project wordt geïnventariseerd waar het nieuwe beleid impact heeft op het huidige bouwplan in de Veenkoloniën. Voor het maken van de juiste afweging in het nieuwe GLB worden de agrarische ondernemers in de Veenkoloniën geïnformeerd via factsheets, vlogs en nieuwsberichten. Kijk dus regelmatig op https://www.innovatieveenkolonien.nl/