HLB Group helpt boer bij inzicht ecosysteemdiensten

Het Nutriënten Management Instituut (NMI) en agritechbedrijf AgroCares, beide dochterondernemingen binnen de HLB Group, helpen boeren inzicht te verkrijgen in ecosysteemdiensten. Dit doen de bedrijven samen met boerenclub ZLTO. Inzicht, door middel van een tool, is de basis voor eerlijke beloning voor de boer.

Die tool heet Monitor Ecosysteem Diensten (MED). De ambitie van de tool is om ecosysteemdiensten per boerenperceel te berekenen. Dat gaat over parameters als biodiversiteitsherstel, bodemleven, waterkwaliteit, stikstofreductie en koolstofopslag. Dat dit niet simpel te realiseren is, is niet moeilijk uit te leggen. Daarom is het zo mooi dat een breed scala aan stakeholders de koppen bij elkaar steekt om de tool praktijkrijp te krijgen. Dit zijn onder meer boeren, onderzoekers, ketenpartijen, ambtenaren en techneuten.

BBWP is basis
De basis voor de MED is het sinds 2018 ontwikkelde BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP). Die tool is al beschikbaar voor boeren en wordt uitgebouwd naar een brede Monitor Ecosysteem Diensten. Inmiddels zijn de eerste rekenmodules klaar. Die geven boeren inzicht in hun bijdrage aan de ecosysteemdiensten bodem & water, koolstof en stikstof. Dit kan als basis kan dienen voor de beloning.

NMI-onderzoeker Gerard Ros vat in het persbericht over de recente stakeholdersbijeenkomst de noodzaak van de MED mooi samen: “Een landbouw in transitie heeft maatwerk nodig dat perspectief biedt op perceel- en bedrijfsniveau. Dat helpt ondernemers naar een positieve bijdrage aan milieudoelen. Deze nieuwe tool geeft boeren en hun omgeving betrouwbaar en afrekenbaar inzicht in de effecten van ecosysteemdiensten op een boerenperceel.”

Maatregelen op perceelniveau
Via de MED kunnen boeren op perceelniveau zien wat het effect is van maatregelen die ze nemen. De MED maakt hierbij handig gebruik van perceel-specifieke databestanden en informatiebronnen. Op een kleigrond is immers de nutriëntensituatie anders dan op een zandgrond. Zo kunnen boeren gemakkelijk bijhouden of ze milieudoelen ook daadwerkelijk realiseren op hun bedrijf. Op deze manier maakt de monitor het stapelen van verschillende ecosysteemdiensten op perceelniveau inzichtelijk en draagt het bij aan de duurzaamheidsprestaties van boeren in de markt en maatschappij. Om zeker te weten dat de MED goed aansluit op de boerenpraktijk wordt tijdens de ontwikkeling intensief samengewerkt met groepen boeren die de tool testen op toepassing en gebruiksgemak.

Voor meer informatie over het Nutriënten Management Instituut (NMI) en agritechbedrijf AgroCares (beide dochterondernemingen binnen de HLB Group), klik op de onderstaande buttons:

Nutriënten Management Instituut (NMI)

AgroCares

Dit project wordt gefinancierd door het groen-economisch herstel fonds van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.