Plaatsspecifiek: optimaal resultaat

Hoge kosten en aangescherpte regelgeving zorgt ervoor dat er steeds minder gebruik wordt gemaakt van chemie en kunstmest. Precisielandbouw is een belangrijke schakel tot succes. De afstemming tussen bodem en gewasbehoefte kan worden geoptimaliseerd door de variaties in de bodem in kaart te brengen.

HLB biedt hiervoor verschillende servicepakketten van eenvoudige analyses van een eigen monster tot een complete intensieve bemonsteringsservice met 5 monsters per hectare op basis van GPS. Deze monsters worden geanalyseerd op 36 bodemparameters. Met onder meer: 

  • pH-KCl
  • Organische stof %
  • Bemestingsparameters, van stikstofleverend vermogen tot sporenelementen
  • Textuur

Het resultaat is een plaatsspecifiek bemestingsadvies voor 4 gewassen naar keuze. De resultaten kunnen bovendien gebruikt worden voor taakkaarten voor verschillende plaatsspecifieke toepassing zoals de inzet van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, bodemverbeteraars en bijvoorbeeld het bepalen van poot- en plantafstand.